NouJutge
Brain**** bf 1.33.7
C++03 g++ 9
C gcc 9
Java 8 javac 1.8.0
Python 3 python3 3.8.10