Silenci a la sala


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type
Bucles simples
Category
FiraFP
Allowed languages
C++, Java, Python

silenci

No es permet parlar, ni riure, no es pot fer res. Únicament escriure la paraula sortida.

Entrada

El programa llegeix missatges d'entrada en una única línia

Sortida

Per cada missatge d'entrada es mostrarà a la sortida "Sssh, únicament acaba quan posis sortida". El programa finalitza quan el missatge d'entrada sigui "sortida".

Algunes instruccions que pots fer servir:

Instrucció Descripció
missatge = input() Guarda a la variable missatge la cadena de caràcters que hagis introduït per teclat
print(missatge) Ensenya per pantalla el valor posat en missatge
missatge != “sortida” instrucció que pregunta si el que hi ha dins de la variable missatge és diferent de la cadena de caràcters “sortida”. La resposta és cert si són diferents, i fals en cas contrari.
while (missatge != “sortida”):
     print("nova volta de bucle")
while: Instrucció repetitiva. pregunta pel resultat de l’expressió (missatge != “sortida”). Si és certa, executa el print mostrant per pantalla el missatge, i torna a avaluar l’expressió (missatge != “sortida”). Per sortir del bucle, cal posar alguna instrucció que faci canviar l’expressió a falsa.

Pista!

El programa són màxim 4 línies: la primera que llegeix el primer missatge, la segona és el bucle while, la tercera i la quarta són les instruccions que es fan dins del bucle: la tercera mostra el missatge "Sssh, únicament acaba quan posis sortida" i la quarta, torna a llegir un nou missatge d'entrada. Vigila amb la sintaxi del while. Les instruccions que van a dins van sempre amb una tabulació.

Exemples

Entrada Sortida
Hola!!
No sortiré mentres no posi sortida
Efectivament, no sorto...
sortida
Sssh, únicament acaba quan posis sortida
Sssh, únicament acaba quan posis sortida
Sssh, únicament acaba quan posis sortida

Comments

There are no comments at the moment.